1
Extended Learning to platforma biznesowa, opracowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? wiedzy pomi?dzy uczestnikami oraz monitoring rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments